2007/Aug/27

โปรแกรมบริหารการขนส่งสินค้า (ทดลองใช้ 30 วัน)

http://www.thaisoftware.co.th/index.php?tpid=pro:PRI-0009- สำหรับธุรกิจการส่งสินค้าทั่วไป เช่น ศูนย์รับส่งสินค้า บริการไปรษณีย์ การขายสินค้าที่มีบริการส่งของให้ลูกค้าและธุรกิจทั่วไป มีระบบ Stock สินค้าที่ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน

- สามารถกำหนดเส้นทาง จัดที่ส่งสินค้าเรียงตามลำดับก่อนหลังควบคุมระยะทาง ปริมาณเชื้อเพลิง และพนักงานประจำพาหนะ ออกใบสำคัญต่างๆ เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี มีระบบค้นหาและรายงานต่างๆ เลือก Skin หนาจอได้ 3 รูปแบบ
เหมาะสำหรับ : ธุรกิจ SME
ระบบปฏิบัติการ : Windows 98, ME, XP

TSM (Transport Service Management

http://www.3data.co.th/tsm.htm

คือ ซอฟท์แวร์บริหารจัดการระบบควบคุมการขนส่งตั้งแต่การเปิดจ๊อบงานกำหนดระยะของเส้นทางการขนส่ง

- เหมาะสำหรับธุรกิจขนส่ง เช่น ทรานสปอร์ต เซอร์วิส ที่มีรถอยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกิดขึ้น ส่งผลให้องค์กร ต้องสูญเสียโดยไม่จำเป็น หรือ สูญเสียโดยไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

PC Trans Express

http://www.11infotech.com/products_osPCTransExpress.htm

ป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบธุรกิจแบบที่ใช้รถบรรทุกของทางบริษัทเอง หรือจะเป็นการว่าจ้างรถบรรทุกจากบริษัทอื่นก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการบันทึกรายละเอียดการขนส่ง ต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลเส้นทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนดมี ต้นทางและปลายทางที่ใด ขนส่งสินค้าอะไร จำนวนเท่าไร (ตัน) รวมทั้งยังสามารถสรุปรายการขนส่งสินค้าเพื่อจัดทำใบวางบิล แจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้

http://www.vlbcs.com/SWC/products.htm#GoodPoints

PowerFleets คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์กรของคุณ โดยครอบคลุมงานด้าน Trading, Manufacturing, และ Logistics Management

PowerFleets สามารถตอบสนองธุรกิจประเภท...
- ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก

- ธุรกิจผลิตสินค้า
- ธุรกิจที่มีการกระจายสินค้า มีคลังสินค้า หรือจุดขายสินค้า
- ธุรกิจขนส่ง
- ศูนย์ซ่อม หรือ งานซ่อมบำรุง

ประโยชน์จากการใช้ระบบ PowerFleets
- ลดระยะเวลาและการใช้ทรัพยากรในการวางแผน

- บริหารสินค้าและวัตถุดิบคงคลังให้มีระดับที่เหมาะสมกับความต้องการ
- เพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการประสานงานระหว่างลูกค้า องค์กร และ ผู้ขาย
- ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลประกอบการให้องค์กร
- เพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการทำงาน
- ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานแทนกันได้ จากการทำงานเป็นระบบ

ระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะแบบไดนามิกส์ (Dynamic Vehicle Routing System)

http://bal.buu.ac.th/research/dvrs.php

แม้ว่าระบบหรือซอฟแวร์ช่วยในการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ระบบดังกล่าวยังคงต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความจำเป็นในการเปลี่ยนเส้นทางขณะเดินทางนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น สภาพการจราจรติดขัด อุบัติเหตุหรือสภาพยานพาหนะที่ขัดข้อง ความต้องการในการขนส่งสินค้า (Transport demand) เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งบริษัทต้องตัดสินใจโดยทันทีว่าจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆได้ เป็นต้น ดังนั้น ระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะแบบไดนามิกส์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว

Research outputs

ภายหลังจากที่งานวิจัยแล้วเสร็จ ผลการวิจัยจะสามารถช่วยให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ลดต้นทุนในการดำเนินการขนส่งสินค้าให้ต่ำที่สุด รวมทั้งเพิ่มระดับในการให้บริการการขนส่งสินค้า

- นำผลของการวิจัยที่ได้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาระบบการจัดเส้นทางแบบไดนามิกส์ของปัญหาในอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆเช่น ปัญหาการติดขัดในเส้นทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งปัญหาการตัดสินใจอื่นๆที่มีลักษณะเป็นไดนามิคส์หรือเรียลไทม์เช่น ปัญหาการควบคุมการจราจรทางอากาศ ปัญหาการควบคุมสัญญาณไฟจราจร ปัญหาการจัดกลุ่มออเดอร์ภายในคลังสินค้า เป็นต้น

- ใช้เป็นแนวทางศึกษาเพี่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะในลักษณะอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจในการศึกษาและการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะต่อไปในอนาคต

- ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจหรือซอฟแวร์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งพัฒนาเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดโลก

ระบบบริหารงานรถทัวร์

http://software.co.th/productdetail.asp?id=9378

Product Description

โปรแกรมธุรกิจ คุณภาพดี ราคาถูก

ใช้งานง่าย รวดเร็ว คงทนต่อการใช้งาน

ทำงานได้ทั้งบนดอส ,วินโดส์ , ระบบเดี่ยว ,

ระบบเครือข่าย , เครื่องทุกชนิด ,

สแกนเนอร์ , เครื่องเก็บเงิน ฯลฯ

สามารถส่งข้อมูลไปสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นๆ

ทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สนใจติดต่อได้ที่นี่ ร้านมิ่งประเสริฐ 466 หมู่ 1 ถนนพงษ์อารีย์ ห้วยแถลง 30240 mobile: 01-8765401 mail:thailms@yahoo.com

http://sciinaction.blogspot.com/2007/01/blog-post_639.html

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซอฟต์แวร์ Boxes in a box

http://www.cargooptimizer.com/OSC/it11.php?language=th&currency=THB

สำหรับนักธุรกิจที่มีการทำธุรกิจในด้านการส่งออกสินค้าไปยังที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อาจประสบปัญหาในด้านการจัดเรียงสินค้าในตู้สำหรับส่งสินค้าหรือ การจัดเรียงใส่กล่อง

วันนี้ปัญหาเหล่านี้มีคำตอบกับผลงานที่ชื่อว่า Boxes in a box ของคุณยุทธนา ท้าวนอก โปรแกรมเมอร์อิสระ ซึ่งได้คิดโปรแกรมเพื่อช่วยในการจัดเรียงสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดรูปแบบการวางสินค้า
ให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น ในการขนส่งแต่ละครั้ง

ช่วยให้ผู้จัดส่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เมื่อรู้ว่ามีโปรแกรมอย่างนี้มาให้บริการกันแล้ว

ARENA SIMULATION SOFTWARE

http://www.m-focus.co.th/enews/News/Arena_eMarketing.htm

ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ Arena จะช่วยป้องกันธุรกิจของคุณในจุดการตัดสินใจ
เพียงเลือกกลยุทธ์ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า กฎเกณฑ์ และกลยุทธ์ใหม่ๆ ก่อนที่จะปฏิบัติจริงกับลูกค้า โดยไม่ต้องหยุดให้บริการ Arena จะช่วยเพิ่มพลังอำนาจกับคุณ เพื่อความมั่นใจที่จะปฏิบัติจริง(Go Live) เลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หาจุดการลงทุนที่ดีที่สุด และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณ